De onderwijsvisie en het doel van de opleiding HOLISTISCH LESGEVEN
 


Nieuwetijdskinderen hebben naast hun hoogsensitiviteit een zekere spirituele begaafdheid en een diepe behoefte een bijdrage te leveren aan de wereld. In dat ‘zijn’ worden hun ‘andere eigenschappen’ vaak niet begrepen. Zo ontstaat dat zij zich anders voelen en onvoldoende begrepen worden. Met vaak grote gevolgen voor het kind en de leerkracht.

Miriam Hoogma

Miriam is een gepassioneerd holistisch leer-Kracht, -therapeut en gecertificeerd lerarenopleider. Zij heeft een achtergrond als lecturer Pedagogiek aan de Pabo Hogeschool van Amsterdam, als onderwijsadviseur en zij is auteur van het boek Klassenmanagement *uitg. Noordhoff). Haar specifieke missie is een transformatie teweegbrengen binnen het onderwijs in Nederland gericht op hartsverbinding, vrijheid, Creatiekracht, zelfbewustzijn. Hiertoe heeft zij een opleiding ontwikkeld voor hoogsensitieve leraren die voelen dat zij een rol van betekenis willen gaan spelen bij deze missie. Zij wordt daarbij ondersteund door een fantastisch team gastdocenten die allen de holistische visie gericht op het hele kind die in verbinding staat met zichZelf als kosmisch wezen, met de Lichtgids, de natuur en uiteraard met de ecologische omgeving (waaronder de ouders). Hierbij staan eenheidsbewustzijn en zelfrealisatie (zijnsontwikkeling) vanuit Creatiekracht centraal. We maken allemaal deel uit van het geheel en wat is mijn taak daarin als uniek wezen?

Miriam heeft gedurende 25 jaar in haar eigen onderwijs- en holistische praktijk gemerkt dat de kinderen van de nieuwe tijd beschikken over bijzondere kenmerken en speciale onderwijsbehoeften. Het zijn hoogsensitieve nieuwetijdskinderen die vragen om een ander type onderwijs, dat niet uitgaat van deficiënties, labels, achterstanden en dat niet louter gericht is op cognitieve leerprestaties. Ze vragen om holistisch onderwijs, gericht op eenheidsbewustzijn & Creatiekracht. De leer-Kracht, wij noemen deze een Lichtgids, legt daarbij de verbinding van hart tot hart en richt het onderwijs zo in dat zij de kans krijgen zichZelf te ont-wikkelen. Hierdoor komen nieuwetijdskinderen in hun kracht te staan en kunnen ze hun grote potentieel dat zij tot hun beschikking hebben gaan leven. En zo is de opleiding Holistisch Lesgeven ontstaan.

De visie van de opleiding Holistisch Lesgeven

Jij, als holistisch leer-Kracht mag een gids zijn voor de kinderen van nu, de nieuwetijdskinderen door een pedagogisch klimaat (met jijZelf als het belangrijkste instrument) te faciliteren gericht op verbinding en Creatiekracht. Wij gaan je begeleiden hoe je dit doet vanuit onze eigen doorleefde ervaring, kennis en intuïtie.

Verbinding kunnen maken met jeZelf is bij dit proces een must. Het eerste jaar is daarom gericht op diepgaande, persoonlijke spirituele ontwikkeling. Je gaat werken aan je innerlijk meesterschap. HSP-zijn ga je als kracht ervaren. Je gaat een innerlijke reis maken en daarbij traumadelen, oude patronen en blokkades loslaten die niet dienend zijn aan jouw Meesterschap, jouw Lichtkracht.

In onze visie is het bereiken van die verbinding met jeZelf een absolute voorwaarde om later succesvol nieuwetijdskinderen te kunnen begeleiden. Vanuit die verbinding kan je uitreiken naar de ander en kun je als holistisch leer-Kracht volledig vertrouwen op je hoogsensitiviteit.

De weg die jij daarvoor tijdens de opleiding doorloopt vormt het fundament van het holistisch onderwijs dat jij gaat toepassen in je groep.

Het tweede jaar kun je vervolgens uitreiken naar de ander en specialist worden in onderwijs aan nieuwetijdskinderen. Het is dan ook volledig gericht op holistische begeleiding van nieuwetijdskinderen op school. Hierbij krijg je zeer waardevolle werkvormen en theorie die nu nergens anders in Nederland aangeboden worden. Kortom, dit is de eerste opleiding in Nederland voor hoogsensitieve leraren (& andere onderwijsprofessionals) gericht op onderwijs aan hoogsensitieve nieuwetijdskinderen! Je wordt dus een voorloper, fakkeldrager van onderwijs van de Nieuwe Tijd.

Onze belofte aan jou

Miriam heeft vele jaren ervaring in het opleiden van leraren en is tevens auteur van diverse studieboeken voor de Pabo.

Centrum Puur is een locatie waar vanuit bezieling en professionaliteit een prachtige bedding wordt geboden waarin onze opleiding floreert.

We staan daar ook garant voor hoge kwaliteit van jouw opleiding tot holistische leer-Kracht voor nieuwetijdskinderen. We creëren deze opleiding samen met jou, in co-creatie en vanuit de community die we met elkaar vormen. Het is juist deze community, de tribe waar we zo enorm trots op zijn en wat ons inspireert. Dit typeert wie we zijn. Dat zul je vanaf de eerste minuut ervaren. Alles binnen onze opleiding is erop gericht om jou met volle aandacht en liefde echt bij jeZelf te laten thuiskomen. En je op te leiden tot een betekenisvol holistisch Lichtgids. Dat is onze belofte aan jou! En daarmee werken wij aan onze missie.

Doel van de opleiding Holistisch Lesgeven

De opleiding Holistisch Lesgeven is een vorm van vernieuwingsonderwijs. Het gaat ons enerzijds om het creëren van bewustzijn in het onderwijsveld dat het huidige onderwijsparadigma niet meer aansluit bij de behoeften van veel kinderen in de klas, met name de hooggevoelige nieuwetijdskinderen en ook niet meer bij de behoeften van veel leraren. Anderzijds willen wij een nieuwe vorm van onderwijs neerzetten, die uitgaat van de fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele ontwikkeling van het kind en die aansluit bij de behoeften van de kinderen van nu.

Samenvattend, wat levert deze opleiding op

 • Verbinding met jezelf als hoogsensitieve leer-Kracht, je loopt niet meer leeg door overprikkeling, maar je komt door persoonlijke, spirituele ontwikkeling in je kracht te staan.
 • Vertaalslag van je persoonlijke proces en levensbagage (verbinding met jeZelf) naar de holistische begeleiding van de nieuwetijdskinderen in je klas (verbinding met je klas) en hun ouders
 • Specialist in onderwijs aan nieuwetijdskinderen
 • Brede/diepe theoretische en praktische basis gericht op spirituele bewustwording en onderwijs aan nieuwetijdskinderen
 • De nieuwetijdskinderen in jouw klas kunnen vanuit verbinding met zichZelf hun Creatiekracht inzetten om zichzelf uit te drukken in de wereld
 • Als holistisch leer-Kracht voorloper/fakkeldrager zijn voor het onderwijs van de Nieuwe Tijd en een wezenlijke bijdrage leveren aan transformatie van het onderwijs van binnenuit, waarbij hartsverbinding, zelfbewustzijn en Creatiekracht sleutelbegrippen vormen

Visie op onderwijs aan nieuwetijdskinderen

 • Wij hebben een geheel eigen kijk op onderwijs. Deze hebben wij verwoord in onze visie op holistisch lesgeven. De hoofdlijnen van deze onderwijsvisie, die zijn vertaling vindt in de opleiding, hebben we als volgt beschreven:
 • Holistisch Lesgeven draait om verbinding. Verbinding met de kinderen in de klas, de ouders en met jeZelf, met je hart en ziel. Verbinding met jeZelf is een voorwaarde om er (emotioneel) voor de kinderen in de klas te kunnen zijn. Dan pas ben je open, zonder oordeel en projectie en kun je het kind werkelijk zien en horen en kan het kind bij jou volledig zichzelf zijn.
 • De holistisch leer-Kracht voelt en begrijpt wat er in het kind leeft, wat gehoord en gezien wil worden en wat het kind aan begeleiding nodig heeft. Zij* ziet, hoort en begrijpt waar de creatieve scheppingskracht ligt van het kind. Het begeleiden van het kind bij het laten uitdrukken daarvan in de wereld is haar missie. Het gevolg is: (innerlijke) rust en harmonie in een gelukkige, creatieve klas. Een klas die met elkaar verbonden is vanuit het hart. En een leer-Kracht die van haar hoogsensitiviteit haar kracht weet te maken.

*Waar zij staat kan uiteraard ook hij gelezen worden"

De basis wordt gevormd door de volgende uitgangspunten

 • Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag schuilt een behoefte.
 • Achter deze uitspraak gaat een hele wereld aan bewustzijn schuil. Het laat zien dat nieuwetijdskinderen met ‘andere eigenschappen’ vaak jarenlang hun ‘anders zijn en denken’ onbewust meedragen. Nieuwetijdskinderen spiegelen met hun gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van hun ouders. Zij helpen hun ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt. In de klas laten kinderen deze onverwerkte trauma’s zien in hun gedrag. Soms spiegelen ze ook de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van de leraar. De klas vormt dan jouw spiegel. Je leert dus op een geheel andere wijze naar gedrag te kijken en het kind door een Sensi-bril bij het gedrag te begeleiden.
 • De verbinding met jeZelf als fundament.
 • Tijdens de opleiding ga je steeds meer de verbinding met jeZelf ervaren: meer rust, ruimte en harmonie in je leven. Vertrouwen op je intuïtie en het inzetten van je hoogsensitiviteit als kwaliteit en kracht. Je komt steeds meer in verbinding met de ziel die jij werkelijk bent en daarmee met jouw bijzondere kwaliteiten en talenten. De verbinding met jeZelf als holistisch leer-Kracht is het fundament om vanuit je eigen liefdevolle kracht uit te reiken naar het nieuwetijdskind en je klas als geheel. Belangrijk daarbij is dat je in staat bent om bij jeZelf, in je eigen energie, te blijven. En uit te reiken met een ‘open blik’, zonder projectie.

Kernpunten binnen onze onderwijsvisie

 • Lesgeven vanuit hoogsensitiviteit en hartsverbinding met je klas
 • We gaan uit van het geheel: alles is met elkaar verbonden. Dit noemen we eenheidsbewustzijn
 • Het kind begeleiden richting Zelfrealisatie, gericht op de fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele ontwikkeling
 • Het belang van lichaamsbewustzijn/zelfbesef, zelfontprikkeling, verbinding, zelfliefde, zelfvertrouwen, vrijheid, Creatiekracht binnen het curriculum van de school (dit zijn de stappen van zelfbewustzijn naar zelfrealisatie, zie ontwikkelingsmodel Holistisch Lesgeven).
 • De holistische visie gaat uit van eenheidsbewustzijn. Het is een visie op de mens als eenheid van lichaam, hoofd, hart en ziel, die onverbrekelijk verbonden is met de aarde in al haar facetten en met de natuur in al haar dimensies.

Onze manier van leren en ontwikkelen

Als opleider vraagt onze visie op onderwijs ook een bijzondere manier van leren en ontwikkelen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten waarop onze manier is gestoeld:

 • De holistisch leer-Kracht als instrument

Om met het nieuwetijdskind en je klas het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het onze visie dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Met jeZelf in verbinding komen, volgens onze werkwijze, is daarbij een vereiste. Dat is de reden dat het eerste jaar van de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen Innerlijk Kindwerk en Innerlijk Meesterschap. Op bewustwording en zielsontwikkeling dat veel inzichten, begrip en erkenning geeft. Dit alles is gericht op het thuiskomen bij jeZelf.

 • De ervaringsdeskundigheid

Jij bent de ervaringsdeskundige van en in je eigen leven! Je leert al je lessen en ervaringen uit je leven als grote kracht in te zetten. Dit brengt met zich mee dat jij de kinderen in jouw klas vanuit compassie en empathie kunt begeleiden. Je hebt dit pad immers ook gelopen. De kinderen (en hun ouders) kunnen zichzelf ont-wikkelen vanuit de veilige bedding die jij biedt. Ze voelen zich echt gehoord en gezien en krijgen eindelijk de erkenning en bevestiging die zo nodig is.

 • Holistische manier van werken

Het kind wordt in z’n totaliteit gezien en bekeken. Dat vraagt om een professionele holistische benadering van lesgeven. Je begeleidt als holistisch leer-Kracht het kind op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Je leert de ontwikkeling van het kind volgens het ontwikkelingsmodel Holistisch Lesgeven te volgen en begeleiden en de aangereikte werkvormen hierbij intuïtief te gebruiken. Je handelt daarbij vanuit je intuïtie en je ratio en voelt wat goed is op dàt moment voor dàt kind (of voor jouw klas) om aan te bieden.

 • Bezielde methoden en technieken

Er wordt niet met een vast programma gewerkt vanuit een methode. De essentie van onze opleiding is dat de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat en dat je het onderwijs aan het kind integratief en holistisch benadert. Dat is mogelijk omdat er eigen ontwikkelde bezielde therapeutische- en onderwijskundige werkvormen worden ingezet. Werkvormen, methoden en technieken gericht op de speciale kenmerken van hoogsensitieve leraren (jaar 1.) en gericht op de speciale onderwijsbehoeften van nieuwetijdskinderen (jaar 2).

 • Ervaringsdeskundige docenten

De aan de opleiding verbonden docenten zijn ervaringsdeskundig, hebben zelf de opleiding doorlopen en zijn werkzaam in de onderwijspraktijk waar zij dat wat zij studenten leren zelf toepassen. Dat betekent dat zij als geen ander weten welk pad de deelnemer loopt. Dat geeft ruimte voor de echte ontmoeting. Voor de deelnemer heeft het ook het voordeel dat ze te maken krijgen met gelijkgestemde docenten die onze visie van holistisch onderwijs onderschrijven en uitdragen.

 Kies nu voor de opleiding Holistisch Lesgeven en stap in jouw Lichtkracht.


06 211 555 30


 WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG TOT VRIJDAG


 09.00 - 17.00 uur